HYDRON hydraulika siłowa

HYDRON jest pry­wat­nym przedsiębiorstwem dzia­ła­ją­cym w branży hydrau­liki siło­wej. Głów­nym przed­mio­tem dzia­łal­no­ści naszej firmy jest hydrau­lika siłowa, a także tech­niki prze­pływu mediów. W szcze­gól­no­ści zaj­mu­jemy się dys­try­bu­cją wyso­kiej jako­ści elementów uży­wa­nych przy pro­duk­cji prze­wo­dów hydrau­licz­nych. Pro­wa­dzimy sprze­daż deta­liczną i hur­tową wyżej wymie­nio­nych ele­men­tów. Korzy­sta­jąc z wie­lo­let­niego doświad­cze­nia w branży zapew­niamy sprawną i pro­fe­sjo­nalną obsługę klienta na każ­dym eta­pie zamó­wie­nia. Gwa­ran­tu­jemy kon­ku­ren­cyjne ceny oraz szybki ter­min reali­za­cji. Ser­decz­nie zapra­szamy do współ­pracy ? słu­żymy facho­wym doradz­twem w dobo­rze prze­wo­dów oraz ele­men­tów hydrau­liki siło­wej. Zapra­szamy Pań­stwa do zapo­zna­nia się z naszą ofertą.

O firmie HYDRON”

Mamy dwa pod­sta­wowe prio­ry­tety: pierw­szym jest dostar­cze­nie pro­duk­tów naj­wyż­szej jako­ści. Hydrau­lika siłowa to dzie­dzina, w któ­rej jest to szcze­gól­nie ważne. Dru­gim prio­ry­te­tem jest obsługa klienta na naj­wyż­szym pozio­mie. Dla­czego? Bo chcemy, żeby nasi klienci byli zawsze zadowoleni.

Mniej prze­sto­jów, mniej awa­rii ? niż­sze koszty oraz więk­sze bez­pie­czeń­stwo per­so­nelu i maszyn. To wła­śnie zyskać można sto­su­jąc pro­dukty z naszej boga­tej oferty. Węże hydrau­liczne, ele­menty złączne, rury, zawory i inne kom­po­nenty cha­rak­te­ry­zują się zawsze wysoką jakością.

Współ­pra­cu­jemy tylko z naj­lep­szymi pro­du­cen­tami oraz nie­ustan­nie pod­no­simy swoje kwa­li­fi­ka­cje, zapew­nia­jąc kom­pe­tentną i ter­mi­nową reali­za­cję zle­ceń. Nasze pro­dukty speł­niają naj­bar­dziej rygo­ry­styczne wyma­ga­nia jako­ściowe. Zapra­szamy do współpracy.

„Dlaczego my ?”

Dlaczego warto podjąć współpracę z firmą HYDRON ?

DOŚWIADCZENIE

Gwarancją profesjonalnego poziomu obsługi klientów są nasi pracownicy, którzy przygotowani są do działania zarówno w sferze handlowej jak i technicznej. Pomimo prawie dziesięcioletniego doświadczenia w branży hydrauliki siłowej nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje aby zaoferować klientom najwyższy poziom obsługi. Pracując przez ten czas zajmowaliśmy się sprzedażą elementów złącznych zarówno na rynki krajowe jak również zagraniczne ( Francja, Niemcy, UK, Węgry, Serbia, Bułgaria, Rosja, Litwa, Białoruś, Ukraina ) Poprzez udział w międzynarodowych targach branżowych nawiązaliśmy kontakty z czołówką światowych firm zajmujących się produkcją i dystrybucją elementów złącznych. Naszym doświad­cze­niem dzie­limy się z naszymi part­ne­rami han­dlo­wymi. Suk­ces naszych part­ne­rów jest naszym sukcesem !

JAKOŚĆ 

Coraz bardziej wymagający rynek hydrauliki siłowej wymusza ciągłe podnoszenia jakości oferowanych produktów. W naszej ofercie znajdą Państwo produkty spełniające najbardziej rygorystyczne normy jakościowe. Oferowane przez nas zakucia i złącza używane są w największych światowych koncernach ( przemysł samochodowy, maszynowy, leśny, rolniczy ) Ścisła kontrola jakości produktów na każdym etapie ( od produkcji po pakowanie ) daje gwarancję utrzymania powtarzalności wyrobów oraz ich wysokiej jakości. W naszej ofercie znajdą Państwo wyłącznie produkty najwyższej jakości, które spełniają międzynarodowe standardy. Oferowane produkty posiadają również stosowne certyfikaty ( ISO, KOMAG, TUV NORD, CERTYFIKATY BEZPIECZEŃSTWA ) Jesteśmy pewni towarów, które oferujemy ! Masz wątpliwości ? Sprawdź sam !

CENA 

Swoim odbiorcom jesteśmy w stanie zaoferować towary najwyższej jakości w bardzo atrakcyjnych cenach. Ponosząc niskie koszty wewnętrzne oraz korzystając z dostawców wykorzystujących najnowocześniejsze technologie produkcji, możemy Państwu zaproponować elementy złączne w najlepszych cenach. Staramy się aby nasza oferta  spełniała wymagania najbardziej wymagających klientów. Wiemy jak ważna stała się w ostatnim czasie presja ceny elementów używanych do produkcji przewodów hydraulicznych. Wierzymy, że jesteśmy w stanie stanie zaproponować naszym partnerom bardzo korzystne warunki cenowe wraz z dodatkowymi atrakcyjnymi rabatami. Liczy się dla nas każdy nasz klient, dlatego też podchodzimy indywidualnie do ich potrzeb i oczekiwań.

GWARANCJA ZADOWOLENIA

Podejmując współpracę z naszą firmę macie Państwo gwarancję, że wszystkie produkty i oferowane usługi spełnią Państwa wymagania. Jeżeli z jakichkolwiek przyczyn nie będą Państwo zadowoleni z oferowanych przez nas towarów bez problemu wymienimy je lub odbierzemy na swój koszt i zwrócimy pieniądze ! Podchodzimy poważnie do naszej pracy i zadowolenie klientów jest dla nas najwyższym priorytetem!

ASORTYMENT 

Nieustannie poszerzamy swoją ofertę tak aby aby naszym klientom móc zaoferować jak najszerszą gamę produktów niezbędnych w codziennej pracy. Staramy się nieustannie rozwijać krok po kroku aby sprostać coraz to większym wymaganiom jakie stawia przed nami rynek i branża hydrauliki siłowej.

KONTAKT

HYDRON hydraulika siłowa
ul. Kujańska 6a; 77-400 Złotów
woj. wielkopolskie; Polska

  +67 350 53 69

  kontakt@hydron.com.pl

 

DOŁĄCZ DO NAS NA: