OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE DLA KLIENTÓW BĘDĄCYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

Poniższe warunki sprzedaży stanowią integralną część umowy, a wszelka ich zmiana wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Warunków tych nie stosuje się do umów zawieranych z konsumentami (w takim przypadku zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności ustawa Dz.U. 2014 poz. 827. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.)

I. Oferty Katalogi i cenniki oraz inne materiały reklamowe nie są ofertą w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

II. Zawarcie umowy

1. Do zawarcia umowy sprzedaży wymagane jest zgodne oświadczenie woli stron co do wszystkich elementów istotnych umowy sprzedaży, a zwłaszcza przedmiotu sprzedaży / nazwy lub indeksu przedmiotu lub usługi /, ceny, ilości, terminu dostawy, warunków i miejsca odbioru/dostawy oraz warunków płatności.
2. Umowa zostaje zawarta również w przypadku przyjęcia przez Sprzedającego pisemnego zamówienia złożonego przez kupującego określającego ilość i rodzaj zamawianych towarów, ich cenę, termin i miejsce dostawy oraz warunki płatności. Sprzedający dopuszcza składanie oświadczeń woli za pomocą środków porozumiewania się na odległość (faks, forma elektroniczna), niemniej jednak, jeżeli w ocenie sprzedającego będzie to koniczne, zastrzega on sobie prawo do wymagania określonej przez siebie formy szczególnej złożenia oświadczenia woli.
3. Umowa zawarta pomiędzy sprzedającym a kupującym jest umową sprzedaży, w związku z czym sprzedający ponosi odpowiedzialność na warunkach określonych w niniejszym regulaminie za jakość sprzedanego towaru. Sprzedający nie odpowiada za ewentualne negatywne skutki niewłaściwego połączenia/dobrania/spasowania poszczególnych elementów zakupionych przez kupującego.
4. Jeżeli zamówienie dotyczy przygotowanej wcześniej oferty, należy na zamówieniu przywołać jej numer w celu szybkiej i bezbłędnej realizacji zamówienia.
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy i niezgodności popełnione przez kupującego w treści zamówienia.

III. Cena

1. Cena określona w umowie nie obejmuje podatku VAT, który zostanie doliczony przez sprzedającego zgodnie z aktualnie obowiązującą stawką tego podatku.
2. Jeżeli nie zastrzeżono inaczej, koszt transportu zamówionego towaru obciąża kupującego. Podstawą ustalenia ceny transportu jest obowiązujący u sprzedającego cennik sprzedaży usług transportowych lub jak wskazano w ofercie.
3. Jeżeli w umowie lub na wystawionej kupującemu fakturze VAT nie zastrzeżono inaczej płatność za sprzedany towar powinna zostać uiszczona gotówką lub przelewem przed wydaniem/wysłaniem towaru kupującemu.
4. Dopuszcza się, pod warunkiem, że strony wyraźnie postanowią to w umowie lub zostanie wskazane to na fakturze VAT, dokonywanie płatności po wydaniu/wysłaniu towaru. W takim przypadku termin płatności będzie każdorazowo ustalany przez strony.
5. Do zawarcia umowy z odroczonym terminem płatności konieczne jest dostarczenie sprzedającemu następujących dokumentów: a) odpisu aktualnego KRS kupującego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
? nie starsze niż miesiąc; b) zaświadczeń: o nadaniu numeru NIP, REGON, o niezaleganiu w opłacaniu podatków; c) listy osób upoważnionych do odbioru zamówionego towaru i podpisania faktury VAT dokumentującej sprzedaż. Kupujący jest zobowiązany do aktualizacji przekazanej listy, poprzez informowanie pisemne o jakichkolwiek zmianach jej zapisów.
6. W przypadku powstania po stronie kupującego opóźnienia w zapłacie należnej sprzedającemu ceny sprzedaży, kupujący zapłaci sprzedającemu odsetki za opóźnienie w stawce 16% w stosunku rocznym.
7. W przypadku ustalenia przez strony ceny sprzedaży w walucie Euro, kurs Euro będzie przeliczany w według kursu sprzedaży tej waluty w NBP z dnia wystawienia faktury.
8. Sprzedający może odmówić wydania stosownych pozwoleń, certyfikatów, atestów lub przeprowadzenia prób, jeżeli kupujący określił swoje zapotrzebowanie na uzyskanie tych dokumentów po przyjęciu zamówienia przez Sprzedającego.

IV. Termin dostawy

1. Bieg określonego w umowie terminu dostawy rozpoczyna się w momencie wysłania (pocztą, faksem, mailem) potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub z chwilą zawarcia umowy.

2. Jeżeli realizacja dostawy uzależniona jest od wpłacenia przez kupującego określonej zaliczki lub dostarczenia dokumentów, bieg terminu rozpoczyna się od dnia uznania rachunku bankowego sprzedającego (w przypadku zaliczki) lub od dnia dostarczenia dokumentów. Termin uznaje się za dotrzymany jeżeli przed jego upływem zamówiony towar zostanie zapakowany i wysłany do kupującego lub, jeżeli w umowie ustalono, że kupujący sam odbierze towar, jeżeli w tym czasie HYDRON zgłosi gotowość jego wydania.
3. W przypadku wystąpienia zwłoki z realizacją dostawy przekraczającej 2 tygodnie, kupujący będzie miał prawo wyznaczyć sprzedającemu odpowiedni termin na dokonanie dostawy pod rygorem odstąpienia od umowy. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy kupujący będzie miał prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
4. Jeżeli dostawa zostanie opóźniona z przyczyn leżących po stronie kupującego, kupujący zostanie obciążony zryczałtowanymi kosztami magazynowania zamówionego towaru w wysokości 0,5 % jego wartości za każdy rozpoczęty tydzień magazynowania.
V. Dostawa

1. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem kuriera, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty towaru przechodzi na kupującego z chwilą wydania towaru kurierowi.

VI. Prawo własności

1. Wszystkie sprzedane kupującemu towary pozostają własnością sprzedającego, aż do czasu zupełnego uiszczenia ich ceny. Do tego czasu kupujący nie może przenosić ich własności, ustanawiać ich przedmiotem jakichkolwiek zabezpieczeń lub przenosić ich posiadania pod jakimkolwiek tytułem na rzecz osób trzecich.
2. W przypadku przetworzenia zamówionego towaru lub pomieszania go z innymi rzeczami przed momentem przejścia jego własności na kupującego, własność powstałej w ten sposób rzeczy przechodzi na sprzedającego.
3. W przypadku powstania opóźnienia z zapłatą ceny sprzedaży, sprzedający może zastosować jeden lub kilka z wybranych przez siebie wariantów: a) żądać zapłaty odsetek w stawce określonej w pkt. 3.7 niniejszego regulaminu; b) odstąpić od umowy w całości lub w części dotychczas niewykonanej; c) wstrzymać wykonanie kolejnych umów.
4. Kupujący, w przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami do stanowiącego własność sprzedającego towaru, lub zajęcia tego towaru w postępowaniu egzekucyjnym, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym sprzedającego oraz powiadomić o przysługującym sprzedającemu prawie własności osobę występującą z roszczeniami lub dokonującą zajęcia.

VII. Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej

1. Sprzedający odpowiada za skutki niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy w przypadku, gdy niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umowy było spowodowane winą umyślną lub rażącym niedbalstwem sprzedającego.

2. Towary oferowane przez Sprzedającego nie posiadają gwarancji o ile umowa nie stanowi inaczej ( pisemna gwarancja wystawiona dla Kupującego )

2. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

VIII. Właściwość Sądu

1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z zawarciem umowy sprzedaży jest sąd właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Sprzedającego.

IX. Podzespoły regenerowane

Przed uruchomieniem zregenerowanego zespoły, klient zobowiązany jest do oczyszczenia układu hydraulicznego poprzez : wymianę oleju, filtrów w celu zapobiegnięcia jego uszkodzeniu.

KONTAKT

HYDRON hydraulika siłowa
ul. Kujańska 6a; 77-400 Złotów
woj. wielkopolskie; Polska

  +67 350 53 69

  kontakt@hydron.com.pl

 

DOŁĄCZ DO NAS NA:

    Formularz kontaktowy